Apie mus

Kas yra Confidentia?

Išvertus iš lotynų kalbos, Confidentia – „pasitikėjimas“, vienas iš pagrindinių sertifikavimo, atliekamo pagal ISO 17021 standartą, reikalavimų.

UAB Confidentia – sertifikacinė įstaiga, kurią įkūrė profesionalai, daugiau nei 20 metų dirbantys vadybos sistemų sertifikavimo srityje. Subūrėme kompetentingą ir kvalifikuotą auditorių komandą, kurią sudaro sertifikuoti kokybės, aplinkos apsaugos ir darbų saugos vadybos sistemų auditų vadovai, turintys vertintojo pagal EFQM tobulumo modelį (Business Excellence) sertifikatus, vienas iš audito vadovų yra IRCA registruotas auditorius.

Atstovaujame sertifikacinę bendrovę QMS ITALIA S.r.l., kuri yra oficialus akredituotos sertifikacinės bendrovės QMSCERT AUDITS-INSPECTIONS-CERTIFICATIONS Ltd (Graikijos Nacionalinio Akreditacijos Biuro Hellenic Accreditation System akreditacija) partneris Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Turime teisę vertinti ir sertifikuoti vadybos sistemas pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO45001, ISO 22000, ISO 27001, specialių standartų kaip ISO 10002, ISO 10015, ISO 29001, ISO 31000 ir kt. standartų reikalavimus.

Mūsų paslaugos

  • Trečiosios šalies vertinimas ir akredituotas ar neakredituotas sertifikavimas pagal ISO 9001, ISO 37001,  ISO 45001, ISO 14001 ir kitų tarptautinių standartų reikalavimus
  • Tiekėjų vertinimas pagal kliento reikalavimus (antrosios šalies auditas)
  • Vidaus auditorių ir už vadybos sistemą atsakingų darbuotojų mokymai
  • Vadybos sistemų vidaus auditai

Idėja ir strategija

Idėja – brandus organizacijos vadybos vertinimas ir auditas, suteikiantis vadovybei informaciją apie strateginių tikslų pasiekimo prielaidas ir galimybes.

Strategija – diegti ir palaikyti realų ir išsamų atitikties vertinimą.

Nešališkumas ir interesų konfliktų valdymas

UAB „Confidentia“ yra juridinis asmuo, teikiantis pasitikėjimą keliančias vertinimo ir sertifikavimo paslaugas, ir neužsiimantis jokia kita veikla, kuri reikštų galimą interesų konfliktą ir riziką nešališkumui. Confidentia vienintelis pajamų šaltinis buvo ir yra pradinis kapitalas bei klientų atlygis už suteiktas paslaugas.

Confidentia akcininkai ir vadovybė, vykdydami vadybos sistemų sertifikavimo veiklą, įsipareigoja išlaikyti nešališkumą, valdant galimas ir iškilusias grėsmes, valdyti interesų konfliktus, užtikrinti atliekamos veiklos objektyvumą bet kurioje susiklosčiusioje Confidentia veiklos situacijoje. Šią veiklą prižiūri ir kontroliuoja įsteigtas Nešališkumo užtikrinimo komitetas.

Confidentia netoleruoja bet kokio finansinio, komercinio ar kitokio spaudimo, darančio įtaką nešališkumui – tiek sertifikuojant naujas organizacijas, tiek perimant jau sertifikuotas, bendraujant su konsultacijas teikiančiomis organizacijomis ir klientais, taip pat Confidentia akcininkų ir darbuotojų tarpe.

Visi Confidentia akcininkai ir darbuotojai (nuolatiniai ir samdomi) visiškai atitinka ISO 17021 standarto reikalavimus ir yra pasirašę susitarimą dėl elgesio ir nešališkumo.

Audito išvados yra grindžiamos tik objektyviais, Confidentia auditorių surinktais atitikties ar neatitikties įrodymais ir nepaveiktos jokiais kitais interesai. Sertifikavimo sprendimas yra griežtai pagrįstas tik Confidentia auditorių atlikto audito išvadų vertinimu ir jam neturi įtakos jokie kiti interesai, kitos šalys ar asmenys.

Confidentia nesiūlo, neorganizuoja ir nevykdo vadybos sistemų konsultavimo paslaugos. Confidentia neteikia vadybos sistemos sertifikavimo paslaugų kitai sertifikavimo įstaigai.

Confidentia identifikuoja, analizuoja, vertina, nagrinėja, stebi, dokumentuoja rizikas, susijusias su interesų konfliktu, kylančias iš sertifikavimo nuostatų, taip pat bet kokius konfliktus, kylančius iš nuolatinių ryšių. Confidentia nuolatiniai ar samdomi darbuotojai privalo atskleisti visą informaciją apie kiekvieną incidentą ar situaciją, kuri gali iššaukti interesų konfliktą, susijusį su veikla, kurioje jie dalyvauja.

Kokybės politika

  • Confidentia vadovybė įsipareigoja teikti ir palaikyti profesionalias, nešališkas, objektyvias, etiškas vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas, kurių rezultatai padeda klientams gerinti veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą.
  • Confidentia veikla vykdoma vengiant diskriminacijos ir interesų konfliktų, orientuota į teisinius ir kitus reikalavimus suinteresuotų ir susijusių šalių naudai.
  • Confidentia vadovybė įsipareigoja nuolat analizuoti ir gerinti savo vadybos kokybės sistemos rezultatyvumą.
  • Confidentia vadovybė užtikrina, kad ši politika yra suprantama, įgyvendinama ir palaikoma visuose Confidentia organizaciniuose lygiuose.

 Confidentia pasirašė partnerystės sutartį su sertifikavimo bendrove QMS ITALIA, oficialiu QMSCERT partneriu Baltijos šalyse,  ir tapo jos atstovu Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,  Lenkijoje.  Tapome įgalioti vertinti ir sertifikuoti vadybos sistemas pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO45001, ISO 22000, ISO 27001, specialių standartų kaip ISO 10002, ISO 10015, ISO 29001, ISO 31000 ir kt. standartų reikalavimus.