Sertifikavimo procesas

 

Vertinimo procesas

  • Imonė, įdiegusi kokybės vadybos sistemą, kreipiasi į Confidentia ir pateikia užpildytą paraišką
  • Pateikiamas sertifikavimo sąlygų ir kainos pasiūlymas
  • Suderinama ir pasirašoma sertifikavimo sutartis
  • Sudaroma audito programa (tikslai ir apimtis), auditų trukmė ir suderinama audito grupės sudėtis
  • I audito etapas – įvertinama vadybos sistemos dokumentų atitiktis taikomo Standarto reikalavimams
  • II audito etapas – įvertinamas vadybos sistemos atitiktis taikomo Standarto reikalavimams
  • Pateikiamos audito ataskaitos
  • Priimamas sertifikavimo sprendimas. Jei sertifikavimas buvo sėkmingas – išduodamas sertifikatas ir ženklo naudojimo sąlygos
  • Trijų metų bėgyje atliekami du priežiūros auditai. Jie vykdomi praėjus nemažiau kaip 12 mėnesių nuo paskutinės dienos po paskutinio audito
  • Po trijų metų nuo sertifikato išdavimo atliekamas pakartotinis sertifikavimas

 

Ženklo naudojimas

Confidentia ženklą galima naudoti reklamos ir kitoje viešai platinamoje medžiagoje ir dokumentacijoje. Ženklo dydis gali būti mažinamas (dėl vietos apribojimų ir pan.) ar didinamas, bet ženklas turi būti aiškiai įskaitomas. Galima naudoti tik originalią spalvą ženkle – blue marine spalva arba  tik juoda spalva.

Ženklas negali būti naudojamas ant įmonės pastatų, vėliavų, transporto priemonių ar bet kurio kito produkto. Ženklas yra kokybės vadybos sistemos patvirtinimas, todėl negali būti naudojamas ant bet kurio dokumento ar pakuotės, kuris galėtų reikšti, kad Confidentia patvirtino produktą ar paslaugą. Ženklas turi būti naudojamas tik su tais įmonės produkto ar paslaugų aspektais, kurie patenka į kokybės vadybos sistemos patvirtinimo taikymo sritį ir atsižvelgiant į vietovių nuorodas sertifikate.

Teisingas ženklo naudojimas yra sutartinis įsipareigojimas. Todėl neatsargus ar netinkamas ženklo naudojimas ar veiksmų nesiėmimas, kai atkreipiamas dėmesys į netyčinį/ nekaltą piktnaudžiavimą, gali būti Confidentia sertifikato atsiėmimo pagrindu. Confidentia stebi ženklo naudojimą priežiūros ir pakartotinio sertifikavimo vizitų metu. Atšaukus įmonės sertifikavimą, privaloma nedelsiant nustoti naudoti ženklą ir sunaikinti bet kokią medžiagą.

 

Skundai ir apeliacijos

Skundai. Confidentia nagrinėja kliento, suinteresuotos šalies, vidinius ar kitų šaltinių skundus, susijusius su Confidentia veikla. Visi skundai yra konfidencialūs, išskyrus tuos atvejus jei skundas ir (ar) teisės aktas įpareigoja Confidentia informaciją skelbti viešai. Gavus skundą, pateiktą raštu ar elektroniniu formatu, pareiškėjui išsiunčiamas patvirtinimo laiškas. Skundą nagrinėja asmuo, kuris anksčiau nedalyvavo veikloje dėl kurios pateiktas skundas. Skundo pareiškėjui yra pateikiamas oficialus pranešimas apie skundo nagrinėjimo pabaigą ir rezultatus. Yra atliekami įrašai apie skundo eigą, susiję įrašai, informacija apie veiksmus, kurių buvo imtasi skundams spręsti. Nustatomas koregavimas ir korekciniai veiksmai, vykdomi skundo sprendimo veiksmai.

Apeliacijos. Confidentia užtikrina, kad asmenys, nagrinėjantys apeliacijas, yra ne tie patys, kurie atliko auditą ir priėmė sertifikavimo sprendimus. Į procesą gali būti įtrauktas teisinis patarėjas. Apeliacijos yra vertinamos ir sprendžiamos nesukeliant jokių šališkų veiksmų prieš apeliaciją pateikusį asmenį ir (ar) organizaciją. Gavus apeliaciją, pateiktą raštu ar elektroniniu formatu, pareiškėjui išsiunčiamas patvirtinimo laiškas. Yra atliekami įrašai apie apeliacijos eigą, veiksmus, kurių buvo imtasi apeliacijai spręsti. Išnagrinėjus apeliaciją, jos pareiškėjui yra pateikiamas oficialus pranešimas apie apeliacijos nagrinėjimo pabaigą ir rezultatus. Nustatomas koregavimas ir korekciniai veiksmai, vykdomi apeliacijos sprendimo veiksmai. Jei klientas nesutinka su sprendimu, jis turi teisę kreiptis į arbitražą.